Συνέντευξη του Προέδρου

Συνέντευξη του Προέδρου

του Συνδέσμου Συριανών κ. Δημήτρη Σ. Βαφία

Στον «Λόγο των Κυκλάδων»

Παρά το γεγονός ότι η πανδημία του κορωναϊού φαίνεται ότι θα ματαιώσει όλες τις δράσεις και εκδηλώσεις εντός του πρώτου τριμήνου του 2021 που είχε προγραμματίσει ο Σύνδεσμος Συριανών, η έκδοση του ετήσιου ημερολογίου έμεινε ανέπαφη, ως ένας θεσμός που εξακολουθεί να στέκεται στο πέρασμα του χρόνου.

Ειδικά, μάλιστα, τη φετινή χρονιά που ο Σύνδεσμος επέλε­ξε να προβάλει και να αναδείξει τον βιομηχανικό θησαυρό της Ερμούπολης, την οποία κατέστησε πρωτοπόρα σε κοι­νωνικό και οικονομικό επίπεδο ανάμεσα στις υπόλοιπες περιοχές της Ελλάδος, από τα μέσα και προς το τέλος του 19ου αιώνα, μέχρι το πρώτο τέταρτο του 20ού.

Όπως ανέφερε ο πρόεδρος του Συνδέσμου Συριανών Αθηνών Δημήτρης Βαφίας στον “Λόγο των Κυκλάδων”, «Είναι ιδιαίτερη χαρά για εμάς που, παρά τις γενικές αντιξοότητες που προκαλεί η πανδημία, μπορέσαμε να εκδώσουμε το ημερολόγιό μας.

Το φετινό ημερολόγιο έχει ως αντικείμενο τα παλιά ερ­γοστάσια της Σύρου κατά την άνθιση της βιομηχανικής της περιόδου, τα οποία απασχολούσαν στο απόγειό τους πε­ρί τους 10.000 εργαζόμενους, στην πλειοψηφία τους πρό­σφυγες που ήρθαν από διά­φορα μέρη της Ελλάδος στη Σύρο για να ιδρύσουν μετέ­πειτα την Ερμούπολη.

Έτσι, η Ερμούπολη ανέπτυξε σταδιακά έντονη βιομηχανι­κή δραστηριότητα, μεταξύ των οποίων ήκμασαν πολλά και δι­αφορετικού τύπου εργοστάσια, από βυρσοδεψία, εργοστάσια υαλουργίας, χρωματοποιεία, σκαγιοποιεία, εργοστάσια επε­ξεργασίας υφασμάτων και πολ­λά άλλα.

Φυσικά, στο ημερολόγιο υπάρχουν και εκτενείς ανα­φορές στα πρόσωπα που δη­μιούργησαν τα εργοστάσια στη Σύρο, ενώ θερμές ευχα­ριστίες οφείλουμε να δώσουμε στους χορηγούς μας, αλλά και σε όσους συνέβαλαν σε αυτή την έκδοση, όπως τον Γιάν­νη Ανδρειωμένο και την Ντίνα Ανδρειωμένου Συκουτρή, την «Εκτυπωτική» και την Λίτσα Χαραλάμπους για την επι­μέλεια και φροντίδα της έκδο­σης, το Διοικητικό Συμβούλιο του Συνδέσμου και τον κ. Τσαούσογλου για την σύλληψη της ιδέας, την οποία υιοθετήσαμε ευθύς εξαρχής.

Στο σημείο αυτό να πω, ότι τα ημερολόγια θα δοθούν δωρεάν στα ενεργά μέλη του Συνδέσμου που είναι τα­κτοποιημένα οικονομικά, ενώ ένας αριθμός θα διατεθεί προς πώληση και στη Σύ­ρο μέσω της κας Ντίνας Ανδρειωμένου Συκουτρή, της Ρίτας Παπαφίγκου ή και κά­ποιου βιβλιοπωλείου», τόνισε ο κ. Βαφίας.