Η Ιστορία μας

Η Ιστορία του Συνδέσμου Συριανών

Το κείμενο του Ιστορικού του Συνδέσμου ετοίμασε ο πρώην Αντιπρόεδρος του Δ. Συμβουλίου του Συνδέσμου Δικηγόρος κ. Ανδρέας Γ. Πασσάς

Ιδρύθηκε το έτος 1900 στον Πειραιά με την επωνυμία «Σύνδεσμος των εν Πειραιεί και εν Αθήναις Έρμουπολιτών και Συρίων» και απετέλεσε εκάστοτε τον κορμό της πατριωτικής οργανώσεως, με μικρές και αναγκαίες τροποποιήσεις της επωνυμίας και της έδρας και με συγχώνευση ή διάλυση παρεμφερών σωματείων που κατά καιρούς εμφανίστηκαν.

Πρώτος Πρόεδρος εξελέγη ο συνιδρυτής γαιανθρακέμπορος Νικ. Φραγκούλης.

Εξʼ ετέρου το έτος 1935 ιδρύθηκε στον Πειραιά η «Αδελφότης των εν Πειραιεί Συριανών» με πρώτον Πρόεδρο τον Δημήτριο Ιερώνυμο.

Τα ανωτέρω δύο πατριωτικά σωματεία από το έτος 1935 υφίσταντο παραλλήλως, ώσπου το έτος 1939 η Αδελφότης των εν Πειραιεί Συριανών έλαβε ομόφωνη απόφαση συγχωνεύσεως, η οποία συντελέστηκε ουσία μεν το έτος 1944, του προκύψαντος σωματείου λαβόντος επωνυμία «Σύνδεσμος των εν Πειραιεί και Αθήναις Συριανών», με έδρα τον Πειραιά, τύποις δε, ως προς νομική αναγνώριση το έτος 1950, με την υπʼ αριθ. 1551/16.06.50 απόφαση του Πρωτοδικείου Πειραιώς.

Το έτος 1972, με την υπʼ αριθ. 852/29.12.72 απόφαση του Πολυμελούς Πρωτοδικείου Πειραιώς, έγινε τροποποίηση άρθρων, μεταφορά της έδρας στην Αθήνα, κωδικοποίηση του καταστατικού και τροποποίηση της επωνυμίας στην μέχρι σήμερα ισχύουσα «ΣΥΝΔΕΣΜΟΣ ΣΥΡΙΑΝΩΝ», όπως επίσης το έτος 2003, με την υπʼ αριθ. 4341/09.07.03 απόφαση του Μονομελούς Πρωτοδικείου Αθηνών, έγινε η μέχρι σήμερα ισχύουσα τροποποίηση-κωδικοποίηση.

Τα Διοικητικά Συμβούλια από την ίδρυση έως το 1972 συνεδρίαζαν σε διάφορους χώρους, όπως σε γραφεία Συριανών, σε Πειραιώτικα καφενεία, σε σπίτια μελών, σε ενοικιασμένα γραφεία στον Πειραιά, στα γραφεία ιδιοκτησίας Βαφειαδάκη Ερμού 9 και οι γενικές συνελεύσεις άλλοτε εδώ, άλλοτε εκεί.

Το έτος 1972 ο Σύνδεσμος Συριανών προέβη στην αγορά στέγης στην οδό Καποδιστρίου 42 Ομόνοια, το δε έτος 2006 προέβη στην αγορά νέας μεγαλύτερης και ευπρόσωπης στέγης (γραφεία και εντευκτήριο) στην οδό 3ης Σεπτεμβρίου 56 στη Αθήνα.

Το σωματείο επιδίδεται σε έργα ευποιίας, φιλανθρωπίας και συμπαράστασης σε αναξιοπαθούντες συμπατριώτες,  παρεμβαίνει στα προβλήματα του νησιού μας και ενδιαφέρεται για τα πολιτιστικά και την πρόοδο της γενέτειρας, μη παραλείποντας την σύσφιγξη των σχέσεων και την ψυχαγωγία των μελών, και την διατήρηση των Θρησκευτικών και Πατριωτικών παραδόσεων, ηθών και εθίμων, καθώς και της πνευματικής και πολιτιστικής κληρονομιάς της Σύρου.

Σήμερα περιλαμβάνει εις τους κόλπους του περίπου 550 ενεργά μέλη, περίπου  500 ανενεργά φίλους και λάτρεις της Σύρου και είναι από τα παλαιότερα πατριωτικά σωματεία του λεκανοπεδίου.

Στις τάξεις του, σαν μέλη,  μεσουράνησαν κατά καιρούς πρόσωπα δημοσίας αναγνώρισης και διακεκριμένα στην κοινωνία.

Ο Σύνδεσμος Συριανών, δια του εκάστοτε Προέδρου του, συμμετέχει στο Διοικητικό Συμβούλιο του Φιλανθρωπικού Ιδρύματος Κασσίων από το έτος 1978, έτος ιδρύσεως του Ιδρύματος.

Τιμητικές διακρίσεις έλαβε κατά καιρούς ο Σύνδεσμος Συριανών, όπως το έτος 1961 από τον Δήμο Έρμουπόλεως, το έτος 1991 από τον Ροταριανό όμιλο Σύρου.

Γενομένης δεκτής πρότασης του Συνδέσμου Συριανών παρά της Ακαδημίας Αθηνών, την 30/12/85 βραβεύτηκαν οι αδελφοί Νικόλαος και Μηνάς Ρεθύμνη δια την ίδρυση του Φιλανθρωπικού Ιδρύματος Κασσίων.

Από τον Μάιο του 1966 ο Σύνδεσμος απέκτησε καλαίσθητο τριμηνιαίο περιοδικό, το οποίον, ως μέσον επικοινωνίας, αποστέλλετο σε περίπου 2000 άτομα ανά τον κόσμο, αρχές, φορείς και σωματεία.

Η έκδοση και αποστολή του ανωτέρω περιοδικού ανεστάλη λόγω οικονομικών δυσχερειών το οποίο όμως αντικαταστάθηκε με ένα τριμηνιαίο διαδικτυακό περιοδικό (www.synd.gr) επίσης διαθέτει μια Ιστοσελίδα (www.synd.gr) μέσω της οποίας επικοινωνούμε με τα μέλη και φίλους μας.

Τις εκάστοτε ανακοινώσεις μας αποστέλλομε με μαζικό Ηλεκτρονικό Ταχυδρομείο σε περίπου 300 μέλη και φίλους που διαθέτουν διεύθυνση Ηλεκτρονικού ταχυδρομείου.

Για τα, κατά το έτος 2000, χρόνια ζωής και δράσης του Συνδέσμου, έγινε κοπή και διάθεση περιoρισμένου αριθμού αργυρών μεταλλίων.

Έτος 2020 ο Σύνδεσμος Συριανών βραβεύτηκε από την Ακαδημία Αθηνών για την "Κοινωνικήν, Παιδευτικην και Φιλάνθρωπον Δράσιν του."

Σήμερα το 9μελές Διοικητικό Συμβούλιο, θητείας 2022 - 2025 προεδρεύεται από τον κύριο Δημήτριο Στ. Βαφία.

Από το Καταστατικό του Συνδέσμου

Αρμοδιότητες-Υποχρεώσεις του  Δ.Σ και των μελών του

Το Δ.Σ διοικεί τον Σύνδεσμο, χαράσσει την τακτική και καθορίζει τους στόχους και τα μέσα για την εκπλήρωση των σκοπών του, μεριμνά για την εφαρμογή του Καταστατικού, διαχειρίζεται την περιουσία του Συνδέσμου, συντάσσει και υποβάλλει για έγκριση στη Γενική Συνέλευση τον οικονομικό ισολογισμό και τον προϋπολογισμό, συγκαλεί τις Γενικές Συνελεύσεις, καταρτίζει τα θάματα της ημερησίας διάταξης, και εκτελεί τις αποφάσεις τους και γενικά είναι υπεύθυνο για την διαχείριση και διοίκηση όλων των υποθέσεων του Συνδέσμου. Αποφασίζει για όλα τα θέματα που αφορούν τον Σύνδεσμο, εκτός από εκείνα για τα οποία, σύμφωνα με το καταστατικό ή με την κείμενη νομοθεσία, απαιτείται απόφαση της Γενικής Συνέλευσης.

Αυτές είναι οι βασικότερες Υποχρεώσεις..