Ε π ι σ κ έ ψ ε ι ς   και    Ξ ε ν α γ ή σ ε ι ς

Αυτή η σελίδα περιέχει Επισκέψεις και Ξεναγήσεις που διοργανώθηκαν 
από τον Κοσμήτορα κ. Χρήστο Θανόπουλο και έγιναν για τον Σύνδεσμο Συριανών.
Τα λεπτομερή κείμενα είναι γραμμένα από τον Κοσμήτορα του Συνδέσμου κ Χρήστο Θανόπουλο.

=====
Η Σελίδα διηιουργήθηκε και ενημερώθηκε από τον Κώστα Ν. Παπαπολίζο το έτος 2023 – 2024